Whistleblowing - vnitřní oznamovací systém

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen zákon) a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) lze podat:

1. ústně v budově Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice, Poděbradská 93, Polabiny, 530 09 Pardubice, v kanceláři č. 15 ZŘTV (o podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení)

2. písemně na adresu Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, Polabiny, 530 09 Pardubice s označením obálky „NEOTVÍRAT“ – pouze do rukou příslušné osoby, případně odevzdáním obálky s označením „Whistleblowing“ v podatelně školy

3. telefonicky na telefonním čísle + 420 733 644 158, telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván

4. elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@souplyn.cz

 

Osobami pověřenými v rámci Vnitřního oznamovacího systému jsou:

1. Ing. Jan Branda – osoba pověřená přijímat oznámení

2. Mgr. Radoslav Housa – zástupce pověřené osoby