Kominík

Termíny výuky

Základní informace

Kód: 36-56-H/01
Forma: zkrácená (PÁ-SO)
Doba: 1 rok
Ukončení studia: výuční list
Předpokládaný počet přijímaných: 14
Kontaktní informace: slavikova@sou-plynarenske.cz, 731 169 705

Rekvalifikace oboru vzdělání „Kominík“ (kód oboru 36-56-H/01) bude poskytována na adrese: Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93 - Polabiny, 530 09 Pardubice. Studium bude probíhat formou kurzů jednotlivých předmětů nebo ucelených částí učiva organizovaných dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) § 114 odst. 1, 2, 4, a 5. Uchazeč může získat stupeň vzdělání s výučním listem úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky podle § 113d školského zákona po předchozím vykonání zkoušek z jednotlivých předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem. Průběh rekvalifikace bude zajišťován na výše uvedené adrese.

Doba výuky rekvalifikačního kurzu je 28 víkendů.

Vstupní podmínkou pro přihlášení do rekvalifikačního kurzu je ukončené základní vzdělání a lékařské potvrzení o způsobilosti absolvovat rekvalifikační kurz oboru „Kominík“ (práce ve výškách).

Pro získání „Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu“ je třeba 80ti procentní účast obsahu kurzu. Ten bude v rozsahu 420 vyučovacích hodin. Na závěr rekvalifikačního kurzu se účastník přihlásí ke zkouškám z pěti předmětů – 4 z odborných předmětů, 1 z odborného výcviku. Odbornými předměty jsou Technická dokumentace, Materiály a stavební konstrukce, Technologie a Ekonomika. Po úspěšném vykonání zkoušek z jednotlivých předmětů získá posluchač „Osvědčení o rekvalifikaci v oboru Kominík“. Termíny zkoušek budou vyhlášeny ředitelem školy. Zkoušky budou komisionální, předsedou zkušební komise bude ředitel školy nebo jím pověřený pracovník. Při zkoušce bude požadována znalost učiva z příslušného předmětu dle „Školního vzdělávacího programu pro obor Kominík“ za dobu tří let studia.

V rámci předchozího studia posluchačů na středních nebo vysokých školách může ředitel školy uznat některé zkoušky z jednotlivých předmětů. V tomto případě nemusí posluchač konat dílčí zkoušky z tohoto předmětu.

Po absolvování uvedeného rekvalifikačního kurzu a získání „Osvědčení o rekvalifikaci v oboru „Kominík“ se může účastník přihlásit k závěrečné učňovské zkoušce. V přihlášce však musí splnit níže uvedenou a potvrzenou požadovanou dobu praxe dle typu vzdělání v době konání závěrečné zkoušky:

Typ vzdělání Praxe v rekvalifikačním nebo příbuzném oboru
základní 5 let
libovolné SOU nebo SŠ 2 roky
SOU nebo SŠ - příbuzný obor 1 rok
libovolná VŠ 1 rok

Závěrečné učňovské zkoušky se konají dle zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dle pokynů MŠMT. Termíny závěrečné zkoušky budou v měsíci červnu. Zkouška se člení na část písemnou, praktickou a ústní.

Přednášky a konzultace jednotlivých předmětů se budou konat pravděpodobně týdně ve dnech pátek a sobota. Další informace týkající se plánů výuky budou zveřejněny na stránkách školy v nejbližším období.

Celkové školné za rekvalifikaci na učební obor vzdělání Kominík činí 25.000,- Kč. Školné je splatné jednorázově a zahrnuje výuku v rekvalifikačním kurzu, vydání „Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu“, „Osvědčení o rekvalifikaci v oboru „Kominík“, náklady na závěrečnou učňovskou zkoušku a vydání výučního listu.

Při předčasném ukončení rekvalifikace se školné nevrací.

Přihlášky k rekvalifikaci a tiskopis „Potvrzení o praxi“ jsou k dispozici na sekretariátu školy nebo níže na této stránce.

Termín ukončení podání přihlášek je k 15. září. K přihlášce je třeba dodat ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení, vysvědčení o maturitní zkoušce, výuční list, diplom atd.).

Účastníci kurzu budou pozváni k informační schůzce o průběhu rekvalifikace.

Podmínky přijetí

Vstupní podmínkou pro přihlášení do rekvalifikačního kurzu je ukončené základní vzdělání a lékařské potvrzení o způsobilosti absolvovat rekvalifikační kurz oboru „Kominík“ (práce ve výškách).