Mechanik plynových zařízení

Profil absolventa

Mechanik plynových zařízení

Tento obor vzdělání zahrnuje veškeré činnosti související s plynárenstvím, počínaje těžbou a úpravou zemního plynu, přes jeho přepravu a distribuci, až po využití plynu v domácích i průmyslových spotřebičích a v dopravě. Kromě zemního plynu se žáci seznamují také s ostatními topnými plyny a s technologiemi výroby bioplynu (biometanu), včetně nových trendů využití vodíku.

V prvním ročníku se žáci seznamují s různými druhy materiálů, jejich vlastnostmi a způsoby ručního zpracování, učí se základy technického kreslení. Při odborném výcviku v dílnách získávají manuální zručnost při ručním zpracování materiálů (řezání, pilování, řezání závitů aj.).

Ve druhém ročníku žáci poznají i strojní obrábění, např. vrtání, broušení, soustružení, frézování apod. Seznamují se s různými druhy uzavíracích armatur, se způsoby regulace tlaku plynu i s fyzikálně-chemickými vlastnostmi plynů včetně jejich měření. Poznávají všechny druhy trubních materiálů a způsoby jejich spojování.

Ve třetím ročníku se zabývají problematikou plynových spotřebičů a jejich správnou a bezpečnou funkcí. Seznamují se také s technologickými celky distribuční soustavy plynu (kompresorové stanice, regulační a odorizační stanice, trasové uzávěry atd.) Učí se činnosti prováděné na plynovodech při jejich provozu, opravách a rekonstrukcích. Součástí výuky je také absolvování kurzu svařování kovů plamenem a elektrickým obloukem a

svařování plastových potrubí. Úspěšným absolvováním kurzů získají žáci tři svářečské průkazy. Kromě svařování ocelových a plastových trubek zvládají také pájení měděných trubek pro rozvody plynu a vody.

Po získání výučního listu mohou žáci pokračovat v navazujícím studiu dvouletého nástavbového oboru vzdělání TECHNIK PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ A TEPELNÝCH SOUSTAV zakončeného maturitní zkouškou.

Základní informace

Kód: 36-52-H/02
Forma: denní
Doba: 3 roky
Ukončení studia: výuční list
Předpokládaný počet přijímaných: 18 (pro šk.r. 2023-24)
Kontaktní informace: slavikova@souplyn.cz, 731 169 705

Možnost praxe v průběhu školní docházky

Odbornou praxi absolvují žáci až ve třetím ročníku po získání základních znalostí v oboru. Kromě odborné praxe v partnerské společnosti GasNet, která nabízí žákům stipendijní program, mohou žáci absolvovat praxi v celé řadě firem zabývajících se montážními pracemi v oblasti plynárenství nebo TZB. Snažíme se o zajištění praxe v místě bydliště žáka. V případě, kdy mají rodinní příslušníci, příbuzní či známí vlastní firmu v oboru, může si žák zajistit praxi v této firmě.

Možnosti uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru se uplatní v plynárenských firmách a společnostech řešících přepravu a distribuci, uskladňování a využití topných plynů. Konkrétní práce se týkají montáží a rekonstrukcí plynovodů, zajišťování provozu plynovodních sítí, obsluhy a údržby měřicích, regulačních, odorizačních a kompresorových stanic. Další uplatnění „plynařů“ je při montážích vnitřních rozvodů plynu v budovách a instalaci a servisu plynových spotřebičů, případně v souvisejících profesích potrubář, instalatér, svářeč či provozní zámečník.

(text: srpen 2023)