Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Profil absolventa

Mechanik inst. a elekt. zařízeníČtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou, který zahrnuje technická zařízení budov v oblasti rozvodů vody, kanalizace, topení a plynu a také rozvodů a zařízení elektroinstalace. V prvním ročníku tohoto oboru převažují v teoretické výuce všeobecně vzdělávací předměty. V odborném výcviku se žáci seznamují s různými druhy materiálů, jejich vlastnostmi a možnostmi ručního zpracováním a získávají základní manuální zručnost.

Ve vyšších ročnících se postupně v odborných předmětech seznamují s problematikou TZB ve dvou základních oblastech. První je zaměřena na instalatérské práce, to jest montáže, opravy a údržbu vnitřních rozvodů vody, kanalizace, topení, plynu a vzduchotechniky, včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popřípadě průmyslové výstavby.

Druhou oblastí je činnost elektroinstalatérská, tj. montáž, opravy a údržba vnitřních elektrických rozvodů a instalací včetně montáže koncových elektrických spotřebičů a jejich opravy a údržba. Kromě vlastních rozvodů se žáci seznamují se stavebními konstrukcemi budov a jejich technickou dokumentací. Učí se používat nejrůznější měřicí přístroje pro měření elektrických veličin a přístroje pro měření spotřeby vody, tepla, plynu a elektrické energie včetně telemetrie.

Orientují se v technických výkresech a veškeré dokumentaci technických zařízení budov s využitím příslušných technických norem a předpisů.

Základní informace

Kód: 39-41-L/02
Forma: denní
Doba: 4 roky
Ukončení studia: maturitní vysvědčení
Předpokládaný počet přijímaných: 24 (pro šk.r. 2023-24)
Kontaktní informace: slavikova@souplyn.cz, 731 169 705

Možnost praxe v průběhu školní docházky

Praktická výuka je realizována formou odborného výcviku rozvrženého do 1. až 4. ročníku. Odborný výcvik probíhá v 1. až 4. ročníku každý týden v kombinaci s teoretickou výukou přímo v prostorách školy, kde jsou umístěny dílny. Od 1. ročníku je zařazena individuální odborná praxe na smluvních pracovištích fyzických a právnických osob (u instalatérských, elektrotechnických a stavebně montážních firem). Žáci absolvují odbornou praxi v minimálním rozsahu 4 týdny za celou dobu vzdělávání (v období letních prázdnin). Smluvní zajištění odborného výcviku v rámci odborné praxe je realizováno v souladu s §65 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s příslušnými předpisy ustanoveními o zaměstnávání mladistvých a dodržování zásad BOZP.

Možnosti uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru získají široký odborný profil v oblasti stavebnictví, instalatérství, elektroinstalace a částečně strojírenství. Jsou schopni se uplatnit v profesích souvisejících s povoláním instalatéra, provozního elektrikáře, elektromechanika, elektromontéra, mechanika měřicích a regulačních zařízení apod. Podmínkou je absolvování praxe a pro elektroinstalatérské práce rovněž úspěšné vykonání zkoušky podle Zákona 250/2021 Sb. Stejně tak pro instalatérské práce při rozvodech plynu a instalaci plynových spotřebičů je nutné úspěšně absolvovat příslušné zkoušky s oprávněním pro montážního pracovníka pro rozvody plynu v budovách. Další možností absolventů je pokračování ve studiu na vysoké škole.