Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Profil absolventa

Technik plyn. zařízení a tepelných soustavŽáci získají v průběhu studia široký komplex všeobecných, odborných a speciálních znalostí a praktických dovedností, které jim umožní realizaci v činnostech souvisejících se zajišťováním výrobních i stavebně — montážních prací. Uplatní se ve všech oblastech činností, od přípravy staveb až po jejich realizaci, resp. v provádění dozoru nad těmito investičními činnostmi.

Využití oboru je možné ve státním sektoru i ve společnostech či soukromých firmách na pozicích středně technických a řídících pracovníků. Uplatnění je možné rovněž v komunální sféře, obecních úřadech a zastupitelstvech měst a obcí. Po absolvování předepsaného kurzu je vhodné uplatnění i pro funkce bezpečnostního technika, požárního technika, energetika a provozního technika.

Absolvent je připraven projektovat rozvody plynu, vytápění budov, řídit montážní a údržbářské práce plynových zařízení a tepelných soustav a řídit provoz plynárenských zařízení. Jeho teoretické a odborné znalosti jsou podloženy řemeslnými dovednostmi, které zkvalitňují rozhodování v provozních funkcích, případně v podnikání.

Základní informace

Kód: 36-45-L/52
Forma: denní
Doba: 2 roky (nástavba)
Ukončení studia: maturitní vysvědčení
Předpokládaný počet přijímaných: 20 (pro šk.r. 2023-24)
Kontaktní informace: slavikova@souplyn.cz, 731 169 705

Odbornou složku profilu absolventa charakterizuje:

  • přesné technické vyjadřování, orientace v odborné technické literatuře a technické dokumentaci
  • dovednost zhotovení výrobních stavebně-montážních výkresů a technických náčrtů
  • schopnost posouzení vlastností materiálů z hledisek technických, ekonomických, užitných, estetických i ekologických
  • posouzení množství práce a materiálů potřebných na stavebně - montážní činnost a jejich efektivního využití při dodržení technologických postupů
  • ovládání technologií svařování plamenem a el. obloukem v rozsahu svářečských kurzů, svařování plastových potrubí
  • ovládání a znalost volby technologií a druhů potrubních spojů, ukládání potrubí, stanovení ochrany potrubí, upevňování potrubí
  • znalost základních konstrukčních prvků, údržba a opravy strojů a zařízení používaných k dopravě, úpravě či uskladňování médií ve stanicích (kompresní, čerpací, regulační, odorizační a čisticí)
  • znalost pracovních postupů při odstraňování havárií na potrubních systémech a energetických soustavách
  • ovládání a řízení technologických postupů pro výstavbu, rekonstrukce a opravy plynovodů či energovodů
  • znalost základních vlastností paliv, spalovacích procesů, konstrukcí spotřebičů a technologií odvodu spalin