ČOV, Záchranná stanice, Ekocentrum (20.10.2022)Datum konání:
20.10.2022

Dne 20. 10. 2022 se žáci třídy 4. ME zúčastnili exkurze na ČOV a Záchrannou stanici a Ekocentrum Bor u Skutče - Proseč u Skutče.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o plnoleté žáky, sraz všech zúčastněných byl přímo na místě v 10.00. Celou akci zorganizoval jeden ze spolužáků Ondřej Novák, který se aktivně angažuje právě ve zmíněné záchranné stanici u které je nedaleko i ČOV.

V rámci odborné přípravy jsme navštívili ČOV, kde nám byl podán zaškoleným zaměstnancem velmi poutavý výklad o celé technologii čištění odpadní vody.

Po té jsme se odebrali na nedalekou záchrannou stanici a ekocentrum., kde nám Ondřej Novák podal výklad o tom co se děje v areálu ekocentra.

Celou akci hodnotím za velmi vydařenou a hodnotnou.

Poznámka k ČOV:

Město Proseč je vlastníkem a provozovatelem rozsáhlé dešťové a splaškové kanalizační sítě v Proseči, Podměstía Záboří. Centrální čistírna odpadních vod (ČOV) se nachází pod Prosečí směr na Zderaz v místní části Podměstí a ústí do vodoteče Prosečského potoka. Čistírna byla zprovozněna v roce 2003 a v roce 2010 byla rozšířena o druhou biologickou linku. Kapacita ČOV je nyní 2 600 ekvivalentních obyvatel. V roce 2012 byla připojena na ČOV Proseč také samostatná obec Bor u Skutče, protože jí neprotéká žádná vodoteč. Splaškové vody jsou odváděny z Boru u Skutče pomocí přečerpávací stanice do Proseče. Město Proseč na základě koncesní smlouvy provozuje kanalizaci také v této obci a od majitelů připojených objektů vybírá stočné, smlouva je uzavřena do roku 2022. Technologický dozor ČOV (pravidelné kontroly a odebírání vzorků) provádí na základě smluvního vztahu pro město Proseč firma Vodní zdroje Ekomonitor.

V převážné části Proseče (včetně místní části Podměstí) se jedná o kanalizaci jednotnou. Tam, kde je kanalizace oddílná (lokalita u koupaliště a nově místní část Záboří) jsou dešťové vody odváděny do Prosečského potoka. U jednotné kanalizace jsou za tímto účelem na stokách vybudovány odlehčovací komory. Při připojování jednotlivých objektů musí město Proseč jako provozovatel kanalizace dbát na to, aby nedocházelo k zaústění přepadů ze studen a sklepů, tyto balastní vody pouze zbytečně zatěžují kanalizační systém a ČOV.

Novodobé budování kanalizačních stok proběhlo v letech 2001 až 2017, v pěti etapách, během nichž bylo odkanalizováno asi 95 procent nemovitostí v místních částech Proseč, Podměstí a Záboří.